Redusert foreldrebetaling

Har du lav inntekt?  

Da kan du ha rett på redusert foreldrebetaling. Fra og med 1. august 2021 er ordningen med redusert foreldrebetaling innført for SFO for elever fra 1. til og med 4. trinn.

Du finner mer informasjon om denne ordningen her

Søke/endre plass og forskjellige plasstyper

For å søke eller endre plass på SFO, gå til Oppvekstportalen

Priser fra 01.01.2022.

Vestgård SFO tilbyr tre ulike plasser:

Full plass – mulighet for å bruke SFO fulle dager, hver uke.

Kr. 3 430,- pr mnd.

Deltidsplass, 1 – 6 timer pr uke – brukes ut fra eget behov.

Kr. 1 255 pr mnd.

Deltidsplass, 6 - 14 timer pr uke – brukes ut fra eget behov.

Kr. 2 240 pr mnd.

Fra 01.08.2022 er det opprettet to nye plasstyper for årets førsteklassinger: inntil 12 timer pr uke som er gratisplass og over 12 timer pr uke som koster kr 1930.

Inkludert i oppholdsbetaling er frokost, ettermiddagsmat ( varmmat hver fredag), samt oppkuttet frukt/grønt hver dag.

I skolens ferier har vi fulle SFO-dager. Da er det mulighet for å oppgradere plassen dersom det meldes fra i god tid.

SFO holder stengt uke 28, 29 og 30. Vi holder og stengt 5 av skolens plandager gjennom året. Dette utgjør totalt 4 uker , og tilsvarer opphold for juli som er betalingsfri måned.

Satser for opphold vedtas av kommunestyret, og justeres 1.januar hvert år.

Samarbeid skole/SFO

Vestgård SFO har et nært samarbeid med skolen. SFO- leder har ukentlig kontakt med lærerne på trinnet til barnet. Det blir tatt høyde for skolens planer i planleggingen av dagliglivet i SFO.

Vi samarbeider tett med rektor, inspektør, PPT og kommunens skolefaglige leder. Vi deltar og på faste møter med skolens øvrige hjelpeinstanser.

Mat

Alle barn skal få servert ett måltid mat hver dag på SFO. Mandag til fredag har vi brød/knekkebrød med pålegg og ulike typer kornblandinger. Vi serverer melk og vann å drikke. Det blir servert varm mat en dag i uken – hver fredag. Vi benytter ikke søte pålegg som nugatti, sjokade og syltetøy i SFO.

I samarbeid med de foresatte sørger SFO for at barna spiser frokost. De som ikke har spist hjemme spiser her sammen med de andre frokost-barna.

Måltidet er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, også er en sosialt og kan brukes til samtale og språkstimulering.

Gode rammer for måltidet, med ro og nok tid til å nyte maten, gir grunnlag for god måltidsopplevelse og trivsel.

Trygghet, samarbeid, mestring og oppførsel

Barna på Vestgård SFO skal oppleve trygghet. De skal møte trygge voksne, med klare, faste rammer. De skal være sikre på at de blir tatt på alvor. De skal alltid ha noen å være sammen med og kunne snakke med. Hverdagen i SFO skal være forutsigbar og trygg.

De foresatte skal føle at barna deres blir tatt godt vare på når de er i SFO.

På Vestgård SFO skal barna lære å samarbeide med hverandre. For dem er leken den viktigste aktiviteten. Der kan de dyrke vennskap, lære språk, motorikk og takle ulike situasjoner. Leken i SFO skal være barnas øvelse mot voksenlivet.

De skal lære å ta hensyn til andre, respektere andres meninger og vise omsorg for hverandre.

Barna på Vestgård SFO skal oppleve mestring på personlig plan og i grupper. De skal få tro på seg selv og sine evner. De skal kunne se på seg selv som et gode menneske. SFO skal legge til rette for ulike aktiviteter som styrker barnas opplevelse av mestring.

Vestgård skoles ordensreglement gjelder også for SFO. Det er bygget på lang erfaring og vanlig ”folkeskikk”. I SFO skal barna lære vanlig skikk og bruk. De skal være høflige, lære seg bordskikk, ta ansvar for egne klær, skolens leker, og utstyr, samt lære å rydde opp etter seg.

 

Formål

Vestgård skole SFO; En lærende, inkluderende og engasjert SFO.

Vestgård skole SFO er tuftet på skolens og Skiptvet Kommunes pedagogiske plattform. Vår viktigste oppgave er å fremme en positiv utvikling av barna, som gir dem tillit til egne ferdigheter. Den daglige driften i SFO drives i samsvar med opplæringslovens bestemmelser for skolefritidsordninger, nasjonale forskrifter og kommunale vedtak.

Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser, skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. SFO skal være en læringsstøttende arena og bidra til å styrke barnas faglige og motoriske utvikling. SFO skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

* Alle skal ha et positivt menneskesyn.

* Alle er likeverdige, ukrenkelige og unike.

* Alle skal ha mulighet for utvikling.

* Alle skal føle mestring.