Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1.klassetrinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring, jf. Opplæringslovens §1-3. Den enkelte skole skal se til at alle barn får en så god skolestart som mulig, uavhengig av barnets individuelle forutsetninger. På dette grunnlaget anbefaler derfor PP-tjenesten at barn begynner på skolen det kalenderåret de fyller 6 år.

Foreldre kan i helt særskilte tilfeller søke om utsatt/framskutt skolestart, jf. Opplæringslovens §2-1, 3.ledd. For å få framskutt skolestart må barnet være fylt 5 år innen 1.april. Foresatte som mener at barnet har behov for utsatt eller framskutt skolestart tar kontakt med pedagogisk personale i barnets barnehage. Barnehagen kaller deretter inn til et samarbeidsmøte mellom foresatte, barnehagen, skolen og PPT. Dersom foresatte etter møtet ønsker utsatt/framskutt skolestart følges følgende saksgang:

1. Foresatte sender søknad til Skiptvet kommune (oppvekstkontoret): Frist 20.februar

2. Barnehagen sender henvisning til PPT om å utarbeide sakkyndig vurdering: Frist 1.mars

3. PPT utarbeider sakkyndig vurdering der barnet enten anbefales eller ikke anbefales utsatt/framskutt skolestart. Den sakkyndige vurderingen sendes foresatte med kopi til skolen innen 15.mars

4. Kommunen (v/leder for virksomhet Oppvekst) fatter enkeltvedtak der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages

Ved søknad om utsatt skolestart må det samtidig søkes barnehagen om opprettholdelse av barnehageplassen innen 1.mars. Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for foresattes rett til å søke om utsatt/framskutt skolestart. Tidsfristen som er beskrevet over gjelder dersom foresatte skal ha mulighet for å søke om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket som er 1.mars hvert år. Det vil til vanlig være et vilkår for å få innvilget utsatt skolestart at barnet går i barnehage det ekstra året.

Klagerett: Beslutningen om utsatt/framskutt skolestart er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen må sendes innen 3 uker fra den dato dette vedtaket mottas. Klageinstansen er Fylkesmannen i Oslo og Viken, men en evt. klage sendes via Oppvekstkontoret i Skiptvet kommune.