Priser for barnehagene i Skiptvet

Priser for barnehagene i Skiptvet kommune fra 01.01.2021:

Det er 11 måneders betaling for barnehagene pr. år. Det er ingen betaling i juli.

Priser i kommunale barnehager i Skiptvet:
Størrelse på plass Pris pr. måned Pris for mat pr. måned
 100% plass kr. 3 230 kr. 382
 80% plass kr. 2 753 kr. 306
 60% plass kr. 2 315 kr. 229

Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr 2 og 50 % til barn nr 3. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i barnehage. Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 574.750  kan du søke om redusert pris i barnehage. Dersom husstandens inntekt er under kr. 566.100 (sats fra 01.08.2020) og du har barn som er 2, 3, 4 eller 5 år, eller har utsatt skolestart, kan du søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.

Redusert pris og gratis oppholdstid

Informasjon om det å søke redusert pris / gratis oppholdstid i barnehage:

  • Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 574.750,- pr. år kan det søkes om redusert pris i barnehage.
  • Dersom husstandens inntekt er under kr. 566.100, og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, eller har utsatt skolestart, kan det søkes om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.


Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Regjeringen har også vedtatt gratis oppholdstid med 20 timer pr. uke for 2, 3, 4-, 5- og 6-åringer. Fra og med 1. august 2020 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 566.100 kroner pr. år.

Søknadsfrist for barnehageåret 2020/21 er 01.08.2021. Du må søke på nytt for hvert barnehageår selv om du har fått innvilget redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid tidligere.

Det er foresattes samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene. Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding (2020). 

Dersom du søker innen fristen 01.08.2021 har vedtaket tilbakevirkende kraft og vil gjelde fra starten av barnehageåret. Dersom du søker etter fristen vil redusert pris gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Skiptvet kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

 

Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

 

For mer informasjon kontakt oppvekstsjef Johan Søfteland tel. 915 49 365 eller konsulent på oppvektskontoret Nina Bogen tel. 934 97 297.