Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

2. gangs høring av planforslag for sentrumsplan 2020 0001

Kommunestyret har behandlet revidert planforslag for sentrumsplan i sak med nummer 22/031, datert 05.04.2022 for å legge ut på 2. gangs høring. Revidert planforslag etter 1. gangs høring har noen endringer som ligger til grunn for ny høring. 
Kommunen ønsker innspill innenfor
frist torsdag 09.06.2022. 
Nærmere informasjon finnes i planregister.

 

Skjermbilde sentrumsplankart 2gh

Planregister

Kommunen har ansvar jf. plan- og bygningsloven å samle alle gjeldende planer i et planregister.

kommunalt plansystem skiptvet 20200812

Planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Se nedenfor gjeldende planstrategien.

FNs-17-baerekraftsmaal

Kommuneplan

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument i kommunalt plansystem. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Kommuneplanen skal brukes strategisk som en oversiktsplan bestående av to deler, samfunnsdel (langsiktig del) og arealdel.

kommunalt plansystem skiptvet 20200812

Sentrumsplanen

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk, jf. § 11–5 første ledd. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

flybilde fra Meieribyen

Tema- og kommunedelplaner

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner utarbeides på bakgrunn av arealdelen i kommuneplanen. Denne beskriver hvor større bygge- og anleggsarbeider kan skje. Reguleringsplaner styrer bruk og vern av arealer innen kommunen. Her finnes gjeldende veiledere og informasjon om utvalgte kartbaser for utarbeidelse av planforslag.

Andre planer og rapporter

Etter behov eller på grunn av lovverk har kommunen utarbeidet andre planer utenom kommuneplanen, handlingsdel, handlingsprogram og økonomiplan.

Regionale- og fylkesplaner

Fylkesplanene skal gi den nasjonale politikken en regional merverdi, ut fra forutsetninger og muligheter i det enkelte fylke, og medvirke til å gjøre de statlige virkemidlene mer målrettet og treffsikre. Like viktig er det at fylkesplanleggingen tar opp spørsmål som angår folk flest og næringsliv i hverdagen, løfter dem opp til fylkesnivået og gir føringer for både stat og kommuner.