Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer i Skiptvet kommune?

Fra og med 2021 sendes kommunale avgifter ut fire ganger i året:

Forfall for fakturaene vil være den 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Fakturaene blir sendt ut i slutten av måneden før forfall.

Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut fire ganger i året blir gebyrene også delt i fire. Unntaket er årsoppgjør vann og avløp fra foregående år. Disse gebyrene betales kun en gang i året - på første termin.

Hva betaler jeg for?

Du betaler for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koblet til de kommunale anleggene), alternativt slamtømming i tillegg til renovasjon og feiing og tilsyn av pipe(r).

Hvorfor er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

Det er endringer i prisene på de kommunale avgiftene fra i fjor til i år. Tidligere innbetalt forskudd vann- og/eller avløpsgebyr kan også påvirke beløpet både negativt og positivt.

I fjor ble ikke pipa feid men jeg betalte allikevel gebyr for feiing - hvordan kan det ha seg?

Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år - også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen. Alle pipeløp skal ha et tilsyn og en feiing i løpet av en fire års periode. Beløpet er imidlertid tilpasset det antall feiinger/tilsyn eiendommen skal ha.  En slik løsning på innbetaling gjør faktureringsarbeidet enklere - noe som igjen reduserer kostnadene. Kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden til Indre Østfold Brann og Redning.

Jeg har en pipe/pipeløp som ikke er i bruk. Kan jeg få fritak for brannforebyggende tilsynsavgift?

For å få fritak for brannforebyggende tilsynsavgift må ett av følgende være gjort:

  • Pipe er blendet på toppen.
  • Fyringsanlegget er fjernet og røykuttak i brannmur er murt igjen.

Skriftlig søknad om fritak med bildedokumentasjon sendes Skiptvet kommune.

Hvordan beregnes forbruksgebyrene for vann og avløp?

Faktura for første halvår består av en avregning av hele fjorårets forbruk samt forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk i løpet av fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn i forskudd må du betale for merforbruket. Har du imidlertid brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: - forskudd vann, avlest forbruk vann, - forskudd avløp, avlest forbruk avløp.

Hva er tømmegebyr for slamavskiller/minirenseanlegg?

Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg på fakturaen er du ikke koblet til kommunalt avløpsnett og det må da komme en slamtømmebil for å tømme kloakkanlegget minimum en gang i året.

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen - skal jeg betale for perioden før overtagelse?

Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst i grunnboken.

Det er eiendomsmegler som foretar avregning mellom kjøper og selger ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Er det mulig å få avtalegiro?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen v/servicekontoret 69 80 60 00 .

Er det mulig å få e-faktura?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer. 

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?

For at det skal bli riktig navn på faktura må det tas kontakt med kommunen på tlf 69806000 eller sende en e-post til postmottak@skiptvet.kommune.no med rett opplysning.