Indre Østfold brann og redning består av 120 heltids- og deltidsbrannfolk, beredskapen er dagkasernert i Askim, deltidsstasjoner i Spydeberg/Hobøl, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker. Det administrative er plassert i Mysen, der er også forebyggende avdeling og forebyggende avdeling boligseksjon plassert.

IØBR sine oppgaver inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak
  • Gjennomføre brannforebyggende tiltak
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med farlig gods
  • Utføre bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs og krisesituasjoner
  • Være innsatsstyrke ved brann
  • Innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner basert på risiko -og sårbarhetsanalyser
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • Etter anmodning yte bistand ved brann og ulykkessituasjoner til sjøs
  • Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet

For mer informasjon, se Indre Østfold Brann og Redning IKS.