A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Revidert planprogram for detaljplan for Holstadåsen Øst boligfelt

Plan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

vedtak - utklipp situasjonskart holstadåsen øst

Formannskapet har i møte den 06.12.2016 fastsatt revidert planprogrammet.

Fs-vedtak - 16/107:
Revidert planprogram for utarbeiding av detaljplan for Holstadåsen Øst boligfelt, med planID 20160001, i Meieribyen fastsettes jf. PBL §§ 4-1 og 12-9.

Planprogram beskrives planprosess og hvordan en skal utarbeide planforslag for detaljplan for boligfeltet.
De som sendte innspill til planprogrammet fikk revidert versjon tilsendt. Andre grunneiere og naboer til planområdet fikk partsbrev.

Kommunen skal fortsette med planarbeidet for boligfeltet og senere starte med arbeidet for Karlsrudlia Sør (området ligger langs fv. 115).

Les mer om planprogrammet i planregisteret:
her... (ny sti)

Det blir utarbeidet illustrasjonsplan av landskapsarkitekt som skal være grunnlag til utarbeiding av detaljplan for boligfeltet.

Etter nyttår planlegges åpnet dialogmøte.