A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av planoppstart for detaljplan for Skogskloster

Plan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette om oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr/bnr 32/4, Haug, i Skiptvet kommune med planID 20150003. Eiendommen er i dag disponert som LNF i kommuneplanens arealdel. Oppgitt areal for eiendommen er ca. 375 daa. Et kloster planlegges etablert på eiendommen. Et område på ca. 4 daa foreslås regulert til offentlig formål/religionsutøvelse. Resterende del av eiendommen vil fortsatt være LNF.

Det planlegges bygget inntil ca. 800 m², fordelt på mindre, enkeltstående bygg på én etasje. Disse vil være celler for munker á ca. 25-30 m², samt fellesbygg tilknyttet klosteret – som forsamlingssal, bibliotek, driftsbygg, m.m.
Reguleringen vil ikke ha noen konsekvenser for driften av landbrukseiendommen, driften vil fortsette som før. Reguleringen anses å ha minimale/ingen konsekvenser for dyreliv/natur i området. Reguleringen vil ikke hindre dagens bruk av området som friområde/naturressurs. Reguleringen vil ikke føre til noen vesentlig økt trafikk i området. Naturlandskapet vil bli beholdt tilnærmet uberørt, og alle trær tilstrebes beholdt. Ny bebyggelse fundamenteres hovedsakelig på fjell i dagen, og sprengning unngås så langt det er mulig. Reguleringsforslaget anses ikke å utløse krav om KU.

Nærmere informasjon finnes i planregisteret. Her... (ny sti)

Kommentarer/merknader til det forestående planarbeidet rettes Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS, epost: office@jsa.no.

Frist for å komme med merknader er 10.03.2017.

På vegne av Stiftelsen Skogskloster, Oslo, 27.01.2017